Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE NEZABYLICE

NA OBDOBÍ 2015 - 2020

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Nezabylice dne 9.03.2015 usnesením č. 33/3

 

 

OBSAH

                                                                                                                    1) Úvod                                                                                           

 

2) Popis současného stavu                                                                 

   

2.1 Základní informace                                                                   

2.2 Infrastruktura, občanské vybavení a služby   

   

3) Řešení katastrálního území obce                                                       

 

4) Zjednodušená dokumentace úprav navrhovaných staveb                      

 

5) Seznam akcí k rozvoji obce a k podpoře realizace rozvojového strategického dokumentu                                                                                      1

 

 

1) ÚVOD

 

   Tento rozvojový strategický dokument (dále jen RSD) je zpracován v návaznosti na Rozvojový strategický dokument obce Nezabylice na období 2011 – 2014, schválený zastupitelstvem Obce Nezabylice dne 20.9.2011 usnesením č. 69/5. Z důvodu zachování kontinuity a přehlednosti je zachována struktura odpovídající tomuto předchozímu dokumentu.

 

   RSD sice není zpracován a schválen pouze pro potřeby podává žádostí o dotace z dotačních titulů programového (rozpočtového) období 2014 – 2020, nicméně jeho hlavním  účelem je splnění podmínek pro podávání žádostí a získávání dotací na rozvojové projekty obce v období 2015 – 2020. RSD je vedle dílčích usnesení k jednotlivým připravovaným projektům, přijatých zastupitelstvem obce, důležitým rozvojovým dokumentem územního samosprávného celku - Obce Nezabylice. Hlavním rozvojovým dokumentem obce je platný územní plán obce, který nabyl účinnosti dne 10.9.2008.

 

   RSD vyjadřuje předpokládaný vývoj této obce v časovém horizontu let 2015 - 2020, tj. pokrývá svým rozsahem zbývající část rozpočtového období Evropské unie na léta 2015 - 2020 s tím, že v roce 2014 nebyly ještě příslušné dotační tituly připraveny a schváleny.

 

   Na tvorbě RSD se podíleli členové zastupitelstva obce. Vychází ze současného stavu a zohledňuje základní demografické, ekonomické, sociální, kulturní a ekologické podmínky. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je jednoduché, přehledné, stručné a srozumitelně shrnutí plánovaných stavebních a hospodářských aktivit na území obce na dané období 2015 - 2020.

 

   Základním cílem všech plánovaných aktivit obce je všestranné zlepšování prostředí pro život v obci, a to jak pro občany kteří v obci žijí a pracují, tak pro ty, kteří obec navštěvují nebo v obci tráví čas jako rekreanti. Realizace těchto aktivit bude směřovat ke zvyšování počtu obyvatel trvale žijících v obci a rozvoji turistického ruchu. Zvláštní pozornost je a bude věnována aktivitám zaměřeným na děti a mládež.

   Realizace velké většiny aktivit je podmíněna zajištěním financování příslušných projektů. Nutným, avšak nikoliv postačujícím předpokladem zajištění financování rozvojových aktivit obce je příprava kvalitních, účelných a efektivně realizovatelných projektů.

 

   RSD zahrnuje rozvojové aktivity zaměřené zejména na :

 

- obnovu a rozvoj občanské vybavenosti a služeb,

- obnovu a rozvoj dopravní a technické infrastruktury,

- ochranu životního prostředí a zlepšování jeho kvality,

- rozvoj aktivit v oblasti zemědělství, výroby potravinářských a tradičních místních a lokálních produktů.

 

   U těch rozvojových aktivit, kde to bude vhodné a možné, počítá obec se zapojením místních obyvatel do přípravy projektů (komunitním plánováním) a se spoluprací místních občanů a podnikatelů při realizaci projektů a trvalém udržování jejich výsledků.

 

   V rámci přípravy a realizace projektů bude obce spolupracovat se společností EKO NEZABYLICE, jejímž je 100% vlastníkem a která byla založena v roce 2013 za účelem správy a využití majetku obce.

 

   Při zpracování tohoto RSD byl zásadně respektován požadavek na stručnost, srozumitelnost a přehlednost tohoto RSD pro všechny občany obce. Zájemci o podrobnější prostudování možností rozvojových aktivit na území obce se odkazují na možnost prostudování textové a výkresové části územního plánu.

  

2) POPIS SOUČASNÉHO STAVU

 

2.1. Základní informace

 

Název : Obec Nezabylice

 

Sídlo : Hořenec 6, 430 01 Nezabylice

 

IČ : 00673170

 

Okres (NUTS 4) : Chomutov

 

Statutární zástupce : Marcela Jarošová, starostka obce

 

Katastrální území : Nezabylice (okres Chomutov), 772593

 

Výměra katastrálního území : 671 ha

 

Počet trvale hlášených obyvatel (k 31.12.2014) : 204

 

Počet částí obce : 2 (Nezabylice a Hořenec)

 

 

   Obec Nezabylice leží v Ústeckém kraji, na území dřívějšího správního okresu Chomutov, přibližně 5 km jihovýchodně od Chomutova. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Město Chomutov.

 

   Z počtu trvale hlášených obyvatel je zhruba 3/4 v produktivním věku.

 

   Současný i navrhovaný stav území je popsán v platném územním plánu (Územní plán Nezabylice) zpracovaném Ing. arch. Ladislavem Komrskou, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4, jehož pořizovatelem byl Magistrát města Chomutov, odbor investic města a úřad územního plánování a který nabyl účinnosti dnem 10.9.2008.

 

   Kompletní platný územní plán (textová i výkresová část) jsou k dispozici občanům i jiným zájemcům k nahlédnutí a případnému pořízení kopií v kanceláři obecního úřadu v Nezabylicích, případně k zaslání či předání v elektronické podobě. Územní plán je přílohou RSD, tj. RSD se nebude duplicitně zabývat problematikou, kterou řeší územní plán.   

 

  2.2. Infrastruktura, občanské vybavení a služby

 

   Infrastruktura

 

   Obec je součástí širší chomutovské aglomerace s vazbami na vyšší občanskou vybavenost, která je k dispozici na území města Chomutova. Magistrát města Chomutova je pro obec pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností.

 

   Obec patří do kategorie malých sídel, které jsou napojeny na dopravní trasy nižšího významu. V blízkosti obce již nevede původní trasa rychlostní silnice R 7, která byla nahrazena novou čtyřproudovou rychlostní silnicí vedoucí ve větší vzdálenosti od obce. Původní trasa silnice R 7 na katastru obce je nyní označena jako silnice II. třídy č. 607 a nemá zdaleka takový dopravní význam, jako měla původní silnice R 7. To vedlo v roce 2014 k ukončení provozu 2 motorestů v obci.

 

   Zastavěným územím obce je, kromě místních komunikací, vedena pouze silnice III. třídy č. 25116, která je páteřní komunikací obou částí obce. Tato silnice tvoří hlavní dopravní osu v území obce. Dopravní obslužnost v rámci obce je dále  zajišťována po místních komunikacích III. třídy (silnice se zpevněným, částečně zpevněným i nezpevněným povrchem) a IV. třídy (chodníky a pěšiny s částečně zpevněným povrchem). Součástí místních komunikací jsou sjezdy (vjezdy) z místních komunikací k jednotlivým nemovitostem. Stav místních komunikací v obci je většinou velmi dobrý, a to v návaznosti na úspěšnou realizaci projektů v letech 2012 – 2014. Obnova dalších úseků komunikací je jednou z hlavních priorit RSD.

 

   V obci je veřejný vodovod, splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Druhá etapa kanalizace není dokončena, tj. část obce na kanalizaci připojena není - důvodem je finanční náročnost akce, absence vhodného dotačního titulu a nerealizování soukromého rozvojového projektu – výstavby rodinných domů – který je v současnosti pozastaven a jehož realizaci nemůže obec aktivně ovlivnit.

 

   V obci je zaveden plyn, který slouží jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody.

 

   V obci není zaveden systém centrálního vytápění. V budoucnu se nepočítá se zavedením centrálního vytápění v obci.

 

   Obec je napojena na rozvody elektrické energie ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce.

 

   V obci je funkční veřejný rozhlas, který byl modernizován v roce 2012, stejně jako veřejné osvětlení. Obnova veřejného rozhlasu včetně ústředny a vybudování bezdrátového systému částečná obnova veřejného osvětlení byla součástí akce dokončené v roce 2012. Ústředna veřejného rozhlasu je umístěna v objektu obecního úřadu. V obci je funkční veřejné osvětlení, jehož rozvody jsou umístěny převážně v nadzemních kabelových trasách.

 

   Občanské vybavení a služby

 

   V obci se nacházejí následující významné objekty a plochy občanského vybavení a služeb :

 

- obecní úřad (budova č.p. 6 na pozemku č. parc. st. 68, včetně okolních ploch na pozemcích č. st. 91/1, 498, 1000/2, st. 89 a 91/2),

 

- kulturní dům (budova č.p. 9 na pozemku č. parc. st. 55, včetně přilehlé plochy na pozemku č. parc. 994/1 a 995/3),

 

- mateřská škola (budova č.p. 32 na pozemku č. parc. st. 95 včetně přilehlé plochy na pozemku č. parc. 151/3),

 

- velká sportovní plocha (hřiště) na pozemku č. parc. 277/6 s dětskými herními prvky, BMX dráhou, travnatým fotbalovým hřištěm a naprosto nevyhovujícím objektem zázemí), která je v současnosti málo využívána i vzhledem k nevýhodné poloze mimo intravilán obce a u níž se předpokládá postupné rušení a přesun aktivit do areálu za bytovými domy, přičemž záměrem je budoucí využití této plochy pro připravovaný záměr FARMY NEZABYLICE,

 

- víceúčelové sportovní a dětské hřiště a společensko – rekreační areál v lokalitě za bytovými domy,

 

- kaple sv. Anny na pozemku č. parc. st. 133 s okolní plochou na pozemku č. parc. 995/4. 

 

   V objektu obecního úřadu se nachází malá prodejna potravin. V objektu přilehlém ke kulturnímu domu se nachází restaurace (č.p. 34 na pozemku č. parc. st. 56).

 

   V objektu obecního úřadu je kromě místností užívaných pro správní účely rovněž podkrovní klubovna, využívaná dětským výtvarným kroužkem Dovedné ruce.

 

   Kromě výše uvedených objektů a ploch jsou v obci ještě 3 dětská hřiště (malé upravené plochy vybavené dětskými herními prvky), které byly realizovány v uplynulých 6 letech a které jsou ve velmi dobrém stavu.

 

   Obnova, modernizace a rozvoj výše uvedených objektů a ploch občanské vybavenosti je vedle aktivit směřujících ke zlepšování infrastruktury a vzhledu obce jednou z hlavních priorit RSD.

 

   V obci není škola. Se zřízením školy nebo předškolního zařízením se vzhledem k počtu obyvatel obce nepočítá. 

     

   I když jsou Nezabylice velmi malou obcí, je cílem obce poskytnout svým obyvatelům, tj. jak trvale bydlícím, tak i uživatelům rekreačních objektů, občanskou vybavenost v rozsahu přiměřeném velikosti a možnostem obce.

 

 

3) ŘEŠENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ OBCE

 

   Řešení katastrálního území obce je obsaženo v územním plánu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto RSD.

 

   Územní plán obsahuje textovou i výkresovou část. Zpracovatelé tohoto RSD nemají v úmyslu toto řešení nijak měnit ani doplňovat a nemají k tomu ani zákonnou možnost nebo pověření.

 

   Územní plán byl zpracován a schválen v roce 2008 a byl podroben všem schvalovacím procedurám dle platných právních předpisů.

 

   Územní plán není, z důvodu jeho obsáhlosti, pevnou součástí RSD, avšak na výslovné vyžádání uživatelů tohoto RSD je obec připravena kompletní územní plán poskytnout k nahlédnutí, prostudování či pořízení kopií.

 

  

4) ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE ÚPRAV NAVRHOVANÝCH STAVEB

 

    Zjednodušená dokumentace úprav navrhovaných staveb se skládá ze dvou částí.

 

1) Výkresová a textová dokumentace, která je součástí územního plánu.

 

2) Projektová dokumentace akcí (projektů) navrhovaných pro přípravu a realizaci v rámci RSD pro léta 2015 - 2020, včetně předpokládaných rozpočtů akcí, která bude postupně zpracovávána zejména v návaznosti na podmínky dotačních titulů programového období EU 2014 – 2020.

 

 

   V době zpracování a schvalování tohoto RSD není k dispozici jiná dokumentace.

 

 

 

 5) Seznam akcí k rozvoji obce a k podpoře realizace rozvojového strategického dokumentu

 

 

Odvlhčení sálu KD

- předpokládané náklady 400.000,- Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Rozšíření rekreačního areálu a osvětlení víceúčelového hřiště

- předpokládané náklady 3 mil. Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Rekonstrukce zázemí pro zaměstnance v budově OÚ

- předpokládané náklady 100.000,-Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Posilovna (fitness) v budově OÚ

- předpokládané náklady 300.000,-Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Mateřská škola - sauna a brouzdaliště

- předpokládané náklady 1 mil Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Hospoda - celková rekonstrukce interiéru, instalace krbových kamen

- předpokládané náklady 400.000,-Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Výstavba malé farmy - komplexní zařízení pro tradiční zemědělství, ekologickou výchovu a agroturistiku

- předpokládané náklady 30 mil. Kč,

- akce se nachází ve fázi přípravy, dokumentace není dosud zpracována

- hledá se vhodný dotační zdroj, případně partner pro realizaci.

 

Sběrný dvůr

- předpokládané náklady 4,3 mil. Kč

- obsah dle schválené dokumentace k územnímu řízení, vydáno územní rozhodnutí,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Splašková kanalizace - 2.etapa s napojením na Přečáply

- předpokládané náklady 7 mil. Kč,

- podmínkou je doprojektování napojení na Přečáply,

- zdroj financování - není v současné době znám.

 

Lávka přes Chomutovku včetně napojení na místní komunikace

- předpokládané náklady 3 mil. Kč

- obsah dle zpracované dokumentace, probíhá inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Výsadba a revitalizace zeleně v celé obci

- předpokládané náklady 1 mil. Kč

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Chodníky v obci

- předpokládané náklady 5 mil. Kč

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Místní komunikace v obci (asfaltový povrch)

- předpokládané náklady 5 mil. Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Úprava veřejného prostranství před KD

- předpokládané náklady 3 mil. Kč,

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

Rekonstrukce lesní cesty a zlepšení stavu a vzhledu obecního lesa

- předpokládané náklady 4 mil. Kč,

- obsah dle zpracované PD (část),

- zdroj financování - dotace + vlastní zdroje (úvěr).

 

 

Priorita 1 - využití disponibilních dotačních zdrojů - realizace průběžně dle možností a potřeb

 

Sledovat průběžně možnosti získání dotace a podle těchto možností připravovat dotační projekty, zaměřené na rozvoj obce.